Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán

Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành

Tờ trình kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

Tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tờ trình thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

Tờ trình về việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.