Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

Báo cáo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 4

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và KH phân phối năm 2016

Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016

Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2016

Tờ trình đầu tư dự án Nhà Văn phòng TICCO

Tờ trình xin Ngân sách đào tạo tuyển dụng cho toàn hệ thống TICCO trong năm 2016

 


Tin mới:
Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.