Đại hội đồng cổ đông

             

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tiến hành gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mức chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% trên mệnh giá.

 
Trang 4 của 6

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.