Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4.2011

Vui lòng download file đính kèm: THG Bao cao tai chinh hop nhat qui 4. 2011.PDF
 

THG Báo cáo tài chính Công ty mẹ quí 4 năm 2011

Vui lòng download file đính kèm: Bao cao tai chinh qui 4.pdf 
 

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2011

Vui lòng download file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2011 
 

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011 - Công ty mẹ

Vui lòng download file đính kèm: Bao cao tai chinh 9 thang.pdf
 

Báo cáo kiểm toán hợp nhát 6 tháng 2011

Vui lòng download file đính kèm: Báo cáo kiểm toán hợp nhất 6 tháng 2011.pdf
 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 - Công ty mẹ

Vui lòng download file đính kèm: Báo cáo tài chính 6 tháng 2011.pdf
 

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2011

Xin vui lòng download file: BCTChopnhat_qui1_2011.pdf
 

Điều chỉnh báo cáo tài chính quí I theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Xin vui lòng down load file: BCTCCty_qui 1_2011.pdf
 
Trang 9 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.