Báo cáo tài chính

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đã kiểm toán

File đính kèm: THG Bao cao tai chinh hop nhat 6 thang dau nam 2012 da kiem toan.pdf
 

THG - Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2012 đã kiểm toán

File đính kèm: THG Bao cao tai chinh Cong ty me  6 thang dau nam 2012 da kiem toan.pdf

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2/2012

File đính kèm: THG Bao cao tai chinh hop nhat qui 2.2012.pdf
 

THG - Báo cáo tài chính quí 2/2012

File đính kèm: THG-Bao cao tai chinh qui 2/2012.pdf
 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2012

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2012.pdf
 

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2012

Vui lòng download file đính kèm: Báo cáo tài chính quí 1 năm 2012.pdf
 

THG Bao cao tai chinh hop nhat nam 2011

Vui lòng download file đính kèm: THG Bao cao tai chinh hop nhat nam 2011.pdf
 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011

Vui lòng download file đính kèm: THG Bao cao tai chinh cong ty me nam 2011.pdf
 
Trang 8 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.