Báo cáo tài chính

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4.2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4.2013.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 4.2013

File đính kèm: THG - BCTC công ty mẹ quí 4.2013.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2013 đã soát xét

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2013 đã soát xét.pdf 

THG - Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên đã soát xét

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên đã soát xét.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2/2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2/2013.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 2/2013

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2013.pdf


 
Trang 6 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.