Báo cáo tài chính

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán.pdf 

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2015

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2015.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 4 năm 2015

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 4 năm 2015.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2015

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3 năm 2015.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 3 năm 2015

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 3 năm 2015.pdf

 

 

THG-Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét.pdf

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét.pdf

 

 
Trang 3 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.