Báo cáo tài chính

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 2 năm 2017

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 2 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 2 năm 2017

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1 năm 2017

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 1 năm 2017

File đính kèm: THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 1 năm 2017

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã đươc kiểm toán

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán

 

 

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2016

THG - Báo cáo tài chính hợp nhất quí 4 năm 2016

 

 

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 4 năm 2016

THG - Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 4 năm 2016

 

 
Trang 1 của 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.