Ban Kiểm Soát

Chu_Huyen

Ông Trương Bích Huyền

• Trưởng Ban kiểm soát


 

 

 

 

Anh

Ông Phan Trọng Liêm

•  Thành viên Ban kiểm soát

 

 

 

 


B_Lan

Bà Phạm Thị Xuân Lan

• Thành viên Ban kiểm soát


 

 

 

 

 


 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.