Qui chế tuyển dụng

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, yêu cầu

Quy chế này được ban hành để xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc tuyển dụng nhân sự của công ty, nhằm:

1. Đảm bảo quá trình tuyển dụng được thực hiện nhất quán trong toàn công ty.

2. Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn chức danh công việc đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tuyển dụng nhân sự mới cho tất cả các chức danh trong công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị tuyển dụng).

 
Tin cũ:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 21:37 )  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.