THG - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 07/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 923/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2015

- Lý do và mục đích: + Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

                                + Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 90, Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/9/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 30/9/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.


Tin mới:
Tin cũ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.