Công bố thông tin

THG - Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo Hợp đồng số 103/2016/HĐKT-AFCVN ngày 27/05/2016.

File đính kèm: THG - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

     

THG - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ngày 10/03/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thông báo số 272/TB-SGDHCM Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Mã CK: THG)

File đính kèm: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

       

THG - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 08/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1188/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2015

- Lý do và mục đích:

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015

+ Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/01/2016 

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 07/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thời gian dự kiến thực hiện: 05/01/2016 đến ngày 30/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 90, Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (lần 4) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

 
Trang 6 của 23

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.