Đại hội đồng cổ đôngTài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Xin vui lòng download file :  TailieuDHbatthuong_2010.rar
 

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

Giấy mời họp : TICCO_GIAYMOIHOP_19082010.doc

Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông: TICCO_THUXACNHAN_19082010.doc

Giấy ủy quyền: TICCO_GIAYUYQUYEN _19082010 .doc

 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Xin vui lòng download file: Bienban_NQ_TN_2010.rar
 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Xin vui lòng download file: TailieuDHCD_TN_2010.rar
 

Thông báo v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Giấy mời họp: TICCO_GIAYMOIHOP_032010.doc

Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông: TICCO_THUXACNHAN_032010.doc

Giấy ủy quyền: TICCO_GIAYUYQUYEN _032010 .doc

 
Trang 2 của 4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.