Đại hội đồng cổ đôngNghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Xin vui lòng download file:NghiQuyet_122009.doc
 

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xin vui lòng download file :tailieuxinykien_cd.rar
 

Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Xin vui lòng download file: thongbaochotdanhsachcodonglayykien.doc
 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Xin vui lòng download file: NghiQuyet_DHDCD-TN_2009

 

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2009

 Xin vui lòng download file :  TailieuDHDCD_2009.rar

 
Trang 3 của 4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872878. Fax: 073.850597. Email: ticco@ticco.com.vn
Designed by TICCO Webmaster. © 2013 TICCO.  All rights reserved.